Gebruiks- en Privacyvoorwaarden

Advocatenkantoor Saelen Logo

Gebruiks-en Privacyvoorwaarden

Advocatenkantoor Saelen

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 05/05/2023


Cookieverklaring

Introductie en cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw computer geplaatst worden door websites die je bezoekt. Zo worden er bij een bezoek aan de website www.advocatenkantoorsaelen.be cookies opgeslagen in je browser, zodat je bij een volgend bezoek aan onze site als gebruiker wordt herkend. Advocatenkantoor SAELEN kan zo informatie over je gebruik van onze site verzamelen. Je gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en op geen enkele wijze verhandeld.  Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. 


Welke soorten cookies gebruiken we?

Deze website maakt enkel gebruik van noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren en ze zorgen ervoor dat de website gebruiksvriendelijk is.  Deze cookies worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. 


Overzicht van de cookies die op deze website gebruikt worden

Hieronder vindt u een  overzicht van alle noodzakelijke cookies die op deze website gebruikt worden. 

Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst zouden worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen. 

Technische of functionele cookies (noodzakelijke cookies) helpen een website bruikbaar te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Voor noodzakelijke cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden. 


Aanpassen cookie statement 

Van tijd tot tijd kan het voor ons nodig zijn om dit cookiebeleid te wijzigen. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze cookie statement aan te passen. 

Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij raden u dan ook aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn. 

Deze cookieverklaring werd het laatste gewijzigd op 5/5/2023 


Contact 

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@advocatenkantoorsaelen.be   

In ons privacy beleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. 


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.


PRIVACYVERKLARING


Advocatenkantoor Saelen (hierna genoemd het ‘Kantoor’ of ‘wij’) verwerkt dagelijks persoonsgegevens met respect voor de behoorlijkheid, eerlijkheid, rechtmatigheid, opslagbeperking, proportionaliteit, finaliteit van de verwerking, integriteit en vertrouwelijkheid. 

Het Kantoor neemt alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan. 

Zo maakt het Kantoor onder meer gebruik van specifieke software voor de advocatuur en verwerkt zij uw gegevens uitsluitend op eigen informaticasystemen, waarvoor het Kantoor redelijke inspanningen levert om die te laten beveiligen, onder meer door gespecialiseerde externe informatica- en netwerkleveranciers. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e-mailadres info@advocatenkantoorsaelen.be of contacteer ons telefonisch via +32 (0)15 633 116 


Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is: 

Advocatenkantoor SAELEN 

Kleine Lammeneelstraat 4 

2220 Heist op den Berg 

BE 0761.797.418 


Contactpersoon van Advocatenkantoor SAELEN is Inne Saelen, te bereiken via e-mail op info@advocatenkantoorsaelen.be of per telefoon op +32 (0) 15 633 116


Verwerking persoonsgegevens  

Het Kantoor verwerkt uw gegevens in naam en voor rekening van de individuele advocaten van en diverse entiteiten binnen het Kantoor, omwille van hun wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, omdat u onze website bezoekt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en die van de individuele advocaten van het Kantoor (hierna samen de ‘diensten’ genoemd) en/of omdat u deze zelf aan ons en/of aan de individuele advocaten (hebt) verstrekt. 

U vindt een volledige lijst van de individuele advocaten van het kantoor ter beschikking via volgende link: www.advocatenkantoorsaelen.be/ons-team 


Welke persoonsgegevens verwerkt ons kantoor ? 

1) Standaardgegevens: 

 • Voor- en achternaam 

 • Geslacht 

 • Geboortedatum 

 • Geboorteplaats 

 • Professionele gegevens (beroep, contractuele relaties, …) 

 • Familiale en/of genealogische informatie 

 •  Adresgegevens 

 • Gegevens over lidmaatschap, aandeelhouderschap en/of mandaten in Belgische en/of buitenlandse private of publieke rechtspersonen, agentschappen of feitelijke verenigingen 

 • Gegevens van uw e-ID2 

 • Telefoon- en/of GSM-nummer 

 •  E-mailadres 

 •  Profielgegevens van sociale (online) media waarmee u ons contacteert 

 • IP-adres van de toestellen waarmee u ons contacteert 

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

 •  Locatiegegevens 

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 

 • Bankrekeningnummer 

2) Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens : 

Het advocatenkantoor verwerkt (gebeurlijk) de volgende gevoelige persoonsgegevens: 

 • Strafrechtelijk verleden, (strafrechtelijke) feiten of veroordelingen; 

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar; 

 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken 

 • Verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 


De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, in het kader van de met u gesloten overeenkomst tot advies -en bijstandsverlening. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, cliënten of andere personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker, cliënt of andere persoon ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mailadres info@advocatenkantoorsaelen.be of contacteer ons telefonisch via +32 (0)15 633 116 Waarom verzamelt en verwerkt ons kantoor deze gegevens?  


Het Kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doelen: 


 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op het Kantoor en op haar individuele advocaten rust; 

 • Verzenden van onze nieuwsberichten, brieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen; 

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten; 

 • Om te voldoen aan de anti-witwasverplichtingen: zie http://www.tba.be/nl/witwaswetgeving. 

 • Indien de opdracht die u ons toevertrouwt onder het toepassingsgebied van de anti-witwaswet valt (zie de link hierboven), dan zijn wij verplicht onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen, deze te verifiëren en te bewaren met een kopie van uw identiteitskaart. Wij zullen u eventueel ook moeten vragen naar de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen. 

 • Daarnaast dienen wij u, op grond van de wet en gedragsregels voor advocaten, te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de dienstverlening, kunnen wij uw rijkregisternummer nodig hebben. 

 • Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uiteraard uw naam en contactgegevens nodig (naam, voornaam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres), zodat wij contact kunnen houden en u kunnen informeren omtrent de stand van uw dossier. 

 • Voor het afhandelen van (gebeurlijke) betalingen hebben wij uw bankrekeningnummer nodig. Financiële gegevens verwerken wij enkel indien dit absoluut noodzakelijk blijkt voor het voeren van een procedure of voor facturatiedoeleinden. 

 • Afhankelijk van de soort zaak, verzamelen wij ook gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens en gegevens over het strafrechtelijk verleden, bijvoorbeeld in het geval van een letselschadezaak of een strafzaak. Wanneer u aan ons een opdracht geeft om een dergelijke zaak te behandelen, dan vragen wij u toestemming voor de verwerking van die gevoelige persoonsgegevens. Gegevens over uw strafrechtelijk verleden worden ons door het Openbaar Ministerie verstrekt en deze gegevens zijn noodzakelijk om u te kunnen bijstaan. 

 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Kantoor. Om deze reden verwerken wij uw geslacht, teneinde een correcte aanspreking mogelijk te maken. 

 • Indien u een natuurlijk persoon bent: uw naam, voornaam, geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, uw adres. 

 • Indien u een vennootschap vertegenwoordigt: de lijst van de bestuurders; 


Geautomatiseerde besluitvorming 

Het Kantoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 


Marketing  

Om ons klantenbestand te vergroten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de marktpositie van een bedrijf, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze diensten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en verwerkt in een database die beperkt toegankelijk is. Deze verwerkingen gebeuren op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang. 


Delen van persoonsgegevens met derden 

Uiteraard verkopen wij uw gegevens niet. En in de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand buiten het Kantoor, tenzij dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst. Onderdeel hiervan is het opstarten en voeren van procedures of voor een onderhandelingstraject. 

1) Uw data kan worden gedeeld met : 

 • Derden die betrokken worden bij de uitvoering van de dienstverlening: de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u te bezorgen; 

 • Wetshandhaving- of overheidsdiensten wanneer deze ons vragen de informatie openbaar te maken; 

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses; 

 • Verwerkers die onze webhosting verzorgen; 

 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases; 

 • Medische adviseurs, experten, specialisten; 

 • Deurwaarders 

 2) Verwerkers  

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Het Kantoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 


Het beveiligen van persoonsgegevens 

Het Kantoor neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en verwerkers op een ‘need-to-know’ basis. 


Hoelang bewaren wij uw gegevens  

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ook mogen wij niet tegen cliënten of voormalige cliënten optreden, uitzonderingen daargelaten. Om dit te controleren blijven wij daarom uw naam, geboortedatum- en plaats en uw dossier bewaren. 


Het Kantoor hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Standaard persoonsgegevens algemeen: bewaartermijn 10 jaar na beëindiging van de diensten; 

 • Standaard persoonsgegevens Naam, voornaam, e-mailadres en profielgegevens sociale media: bewaartermijn zolang het Kantoor berichten of nieuwsbrieven omtrent actuele juridische onderwerpen verspreid en u zich daarvoor hebt ingeschreven; 

 • Bijzondere persoonsgegevens algemeen: bewaartermijn 5 jaar na beëindiging van de diensten. 

Voor de toepassing van deze bewaartermijnen, wordt onder het begrip ‘beëindiging van de diensten’ verstaan dat zowel het Kantoor als de individuele advocaten van het Kantoor geen enkele vraag om advies of informatie of mandaat onder welke vorm en/of dossier dan ook, van u meer behandelen. De bewaartermijnen beginnen in ieder geval slechts te lopen niet eerder dan dat u de schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging van een advocaat van het Kantoor hebt ontvangen dat de diensten als beëindigd worden beschouwd. 


Cookies of vergelijkbare technieken 

Wij verwijzen naar de pagina met ons cookiebeleid. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

1. u wilt inzage in de persoonsgegevens die wij over u hebben; 

2. u wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen; 

3. u wilt dat de verwerking van uw gegevens beperkt wordt; 

4. u bezwaar maakt tegen de verwerking; 

5. u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid wilt uitoefenen; 

6. u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden. 

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken en richt u uw verzoek aan: info@advocatenkantoorsaelen.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorkant van uw rijbewijs of uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en het identiteitsnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Het Kantoor houdt eraan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de dertig dagen te reageren op uw verzoek.  U dient wel voor ogen te houden dat het Kantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. 

Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie. 

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (GBA). 


Bezwaar 

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. 


Klacht indienen 

Heeft u een klacht over het gebruik/misbruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de GBA. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht: 


+32 (0)2 274 48 00/ contact@apd-gba.be /www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be /www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 


Vragen  

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@advocatenkantoorsaelen.be  

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen of te verbeteren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd. 


Onderneming en contactgegevens 

AHSOKA bv, commerciële benaming Advocatenkantoor SAELEN, met zetel te 2220 Heist op den Berg, Kleine Lammeneelstraat 4, KBO BE 0761.797.418 (hierboven vermeld als het ‘Kantoor’ of ‘Wij’), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierboven uw ‘gegevens’) onder de voorwaarden zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Contactgegevens  

Kantooradres te Heist op den Berg :  

Kleine Lammeneelstraat 4 

2220 Heist op den Berg  


Kantooradres te Antwerpen: 

Kerkstraat 39b 

2940 Stabroek